Careers

    บริษัทดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์อันดับที่ 9 ของโลก ที่ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO:9001-2008, ISO:14001, ISO TS:16949 ปัจจุบันกำลังขยายการผลิต จึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
Safety Officer
รายละเอียดงาน
 • งานควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงตามข้อกำหนดความปลอดภัยและการดับเพลิง
 • งานอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
 • งานตรวจสอบด้านความปลอดภัย
 • งานควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ
 • งานควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา
 • งานควบคุมการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่เป็นอันตราย
 • งานที่เกี่ยวกับระบบการขออนุญาตและยื่นส่งเอกสารราชการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male only, age 22-30 years old.
 • Bachelor degree in Related fields. GPA. 2.50 Up
 • Good responsibility and positive thinking and can working under pressure.
 • Able to use Computer skill and presentation application.
 • Pleasant personality and good relationship.
 • No need experience (Welcome New Graduate)
Marketing Officer *Male only
รายละเอียดงาน
 • สำรวจตลาด รวบข้อมูลทางการตลาดและอื่นๆ
 • รักษาความสัมพันธ์ลูกค้า
 • ประสานงานเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    3 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male only, age 22-30 years old.
 • Bachelor degree in Marketing,Management or Related fields.
 • Ability to work under pressure and fast learner skills.
 • Able to use Computer skill and presentation application.
 • Pleasant personality and good relationship.
 • Good negotiation and communication skill.
 • Can drive and have driving license.
 • No need experience (Welcome New Graduale)
International Sales *TOEIC Score 500 Points up
รายละเอียดงาน
 • Genaral coordination with OEM customer /Internal department and Maxxis Group
 • Develop and maintain relationships with existing customers via meetings/ personal visits,telephone.
 • Having strong skills in RFQ,Costing Pricing,Quotation,Negotiation,Etc.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male or Female Age 22-30 years old.
 • Bachelor degree in Related fields. GPA. 2.50 Up
 • Good command of spoken and written English. (Have TOEIC Score 500 Points up will be an advantage)
 • Good responsibiloty and positive thinking and can working under pressure.
 • Good negotiation and communication skills.
 • Reliable and able to work both independently and with the team.
 • Can drive and have driving license.
 • No need experience (Welcome New Graduale)
Security Administration Staff *Male Only
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.
 • แก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ รปภ.
 • การทำประวัติบุคคลภายนอก เข้า - ออก โรงงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ บริหาร รัฐศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
SCM Engineer นักพัฒนาโปรแกรมวางแผน
รายละเอียดงาน
 • พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (VB,VB.NET)
 • วิเคราะห์ข้อมูลและจัดการระบบวางแผน
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความขยัน อดทน
 • เป็นนักวางแผนที่ดีและมีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
เจ้าหน้าที่บริหารแรงงานสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
 • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
 • คิดริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัทฯ
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และรายงานผล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจรักในการพัฒนาและมีแนวคิดที่สร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ในระดับดี
Graphic Design *Male only
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบชิ้นงานเพื่อโปรโมทสินค้าและกิจกรรมของบริษัทตามแผนการทางการตลาด เพื่อลงสื่อต่างๆ ทั้งที่สาขาและช่องทางออนไลน์ (ภาพนิ่ง)
 • จัดทำป้ายและสื่อที่ใช้ในการขายออกแบบและจัดทำป้ายเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าตามแผนงานของฝ่ายขาย
 • ออกแบบภาพบูธชั่วคราว สำหรับงานแสดงสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสั่งผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male only, age 22-30 years old.
 • Bachelor degree in Related fields. GPA. 2.50 Up
 • Ability to work under pressure and fast learner skills.
 • Good negotiation and communication skills.
 • Pleasant personality and good relationship.
 • No need experience (Welcome New Graduate)
Production Staff *Male only
รายละเอียดงาน
 • วิเคราะห์หาความผิดปกติของยาง
 • จัดการยางเสีย
 • งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถเข้ากะและทำงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากเวลางานได้
 • สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ได้
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
Monitor Engineer นักพัฒนาโปรแกรมควบคุม
รายละเอียดงาน
 • พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (VB.Net,VB6)
 • จัดเก็บข้อมูล สำรองข้อมูลและบริหารข้อมูลของกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์โครงสร้าง พัฒนาและแก้ไขระบบ Monitor
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    3 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถออกแบบ วิเคราะห์และแก้ไขฐานข้อมูลได้
 • สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
IE Staff *Male only
รายละเอียดงาน
 • ติดตามวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตที่ผิดปกติ
 • แก้ไขติดตามล็อตการผลิตและติดตามของเสียที่ต่อเนื่อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยันอดทน และคล่องตัวในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • หากพักอาศัยอยู่ในใกล้บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
Monitor Control Officer *Male only
รายละเอียดงาน
 • Control and Implement of 4m change and New model work.
 • Control and planning in initial production for achieve target.
 • Audit and maintain of work system was already changed con wok as normal and ongoing. Include define backup plan for system failure.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male only, age 22-30 years old.
 • Bachelor degree in Industrial Engineering,Automotive Engineering or Related fields.
 • Ability to work under pressure and fast learner skills.
 • Able to use Computer skill and presentation application.
 • Can drive and have driving license.
 • No need experience (Welcome New Graduate)
OEM Product Development Engineer *Male only & TOEIC Score 500 Points up
รายละเอียดงาน
 • Spec Design to Solve Product Defects.
 • Prototype Performance Validation.
 • Establish pre-launch&production spec.
 • Process audut.
 • Control OE outsource document.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male only, age 22-30 years old.
 • Bachelor degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering or Related fields.
 • Good command of spoken and written English. (Have TOEIC Score 500 Points up will be an advantage)
 • Able to use Computer skill and presentation application.
 • Ability to work under pressure and fast learner skills.
 • No need experience (Welcome New Graduate)
OEM Product Technology Engineer *Male only & TOEIC Score 500 Points up
รายละเอียดงาน
 • Spec Design to Solve Product Defects.
 • Prototype Performance Validation.
 • Establish pre-launch&production spec.
 • Process audut.
 • Control OE outsource document.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male only, age 22-30 years old.
 • Bachelor degree in Industrial Engineering,Mechanical Engineering or Related fields.
 • Good command of spoken and written English. (Have TOEIC Score 500 Points up will be an advantage)
 • Able to use Computer skill and presentation application.
 • Ability to work under pressure and fast learner skills.
 • No need experience (Welcome New Graduate)
สวัสดิการ
ค่าเช่าบ้าน 1,400 บาท/เดือน
ค่าอาหาร 40 บาท/วัน ช่วงโอที +25 บาท
เบี้ยขยัน 600,700,800,900,1,000 บาท/เดือน
ค่ากะ 85 บาท/วัน
รถรับ-ส่งพนักงาน
เบี้ยการผลิต
ประกันกลุ่ม
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดยุนิฟอร์ม
ลาแต่งงาน
ลาอุปสมบท
ลาณาปนกิจศพ
โบนัสประจำปี
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ
 • ส่งจดหมายสมัครงาน ไม่แนบรูปถ่ายไม่รับพิจารณา
 • E-Mail
 • ส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ติดต่อ
 • Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
 • 300/1 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง
 • จังหวัดระยอง 21140
 • โทร : 038-955-856 ต่อ 8156, 8135
 • แฟกซ์ : 038-954-498, 038-955-712

LOGIN