ร่วมงานกับเรา

Monitor Engineer นักพัฒนาโปรแกรมควบคุม
รายละเอียดงาน
 • พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (VB.Net,VB6)
 • จัดเก็บข้อมูลสำรองข้อมูลและบริหารข้อมูลของกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์โครงสร้าง พัฒนาและแก้ไขระบบ Monitor
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    3 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถออกแบบ วิเคราะห์และแก้ไขฐานข้อมูลได้
 • สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
ERP Engineer นักพัฒนาโปรแกรมทรัพยากร
รายละเอียดงาน
 • พัฒนาและแก้ไขระบบAS/400ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์(RPG)
 • ดูแลและจัดการระบบที่ควบคุมด้วยAS/400
 • พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมควบคุมส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์
 • สำรองข้อมูลระบบAS/400ของบริษัท
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถออกแบบ วิเคราะห์และแก้ไขฐานข้อมูลได้
 • สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
IT Support Staff เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที
รายละเอียดงาน
 • ติดตั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเน็ตเวิร์ค(LAN&WLAN)
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์คงคลังด้านไอที Stock Equipemnt IT
 • จัดการของเสียของฝ่ายไอที
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถออกแบบ วิเคราะห์และแก้ไขฐานข้อมูลได้
 • สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
Chinese Interpreter ล่ามภาษาจีน
รายละเอียดงาน
 • แปลเอกสารไทย-จีน
 • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    หญิง

จำนวน
    5 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) /ภาษาจีน HSK 4 Up
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
RE Product Design Engineer เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ RE
รายละเอียดงาน
 • จัดทำ Layout Design Layout
 • ติดตามการเปลี่ยนสถานะ Prototype Spec เป็น Prelaunch Spec
 • ติดตามการเปลี่ยนสถานะ Prelaunch Spec เป็น Production Spec
 • จัดทำและจัดส่ง SPEC
 • รวบรวมเอกสารข้อมูล Prototype
 • ส่งยางทดสอบและติดตามความคืบหน้า
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถให้ความร่วมมือการทำโอทีในวันหยุดได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆได้
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
Export Document Officer เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารส่งออก
รายละเอียดงาน
 • ออกเอกสาร PACKING และ INVOICE สำหรับส่งออกสินค้า ISSUE PACKING & INVOICE
 • CREATE DELIVER ADVICE ออก D/A เพื่อแจ้งยอดสินค้า
 • TO CLOSE PRODUCT QUANTITY EVERYDAY ปิดยอดสินค้าในแต่ละวัน
 • TO CLOSE SALE PRICE EVERYDAY ปิดยอดราคาสินค้าในแต่ละวัน
 • TO ISSUE BILL OF LOADING ทำ S/I ส่งให้ลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    หญิง

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23-28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Word/Excel/Powerpoint ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจา
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
Domestic sale outside staff เจ้าหน้าที่ประสานงานและลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
 • ประสานงานการขาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการตลาด
 • สามารถจัดการเกี่ยวกับเอกสารส่งของและงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าได้เป็นอย่างดี
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    ชาย

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด / การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดีมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
RE Product Improvement Engineer เจ้าหน้าที่ด้านงานแก้ไขผลิตภัณฑ์ RE
รายละเอียดงาน
 • ติดตามและแก้ไข Improve SPEC
 • ตรวจเช็คขนาดของ Part และตรวจสอบการขึ้นรูป Prototype
 • ตรวจวัดโครงสร้างยางที่ทำการผลิต
 • ส่งยางทดสอบและติดตามความคืบหน้า
 • สำรวจการทดสอบ Actual Vehicle & Road Test และ วิเคราะห์ยางเคลม
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถให้ความร่วมมือการทำโอทีในวันหยุดได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆได้
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 ค่ากะ
 ประกันกลุ่ม
 ของขวัญวันเกิด
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ชุดพนักงาน
 ค่าอาหารกลางวันและโอที
 เบี้ยขยัน
 รถรับ-ส่ง
 โบนัสประจำปี
วิธีการสมัคร
  - ส่งประวัติผ่าน
 • E-Mail : mitm8@maxxis.co.th
 • E-Mail : hr_recruit@maxxis.co.th
  - สมัครผ่าน
 • www.jobthai.com
ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • โทร : 082-0601259 / 038-955-856 ต่อ 8156, 8157, 8135

LOGIN